Köszönjük a támogatóknak:
Támogatások:
2000
Kesselyák Péter
Vukovári Viktor
Boros Ferenc
Forgách Péter
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
10 fő jubileumi tábori részvétel
KáMCSSZ működési feltételéhez beszerzés
Csapattábor támogatás
2001
Szekeres Zsolt
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
Újpesti Műszaki Szki.
Tankönyv és könyv
munkácsi középiskolának
2002
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
Jelky A. Szakközépiskola
SZJA 1% = 16.400Ft
Kesselyák Péter
Tankönyv akció
Jubileumi nagytábor támogatás
2003
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
SZJA 1% = 190.000Ft
Kesselyák Péter
Ifjúsági vezetőképző tábor
2004
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
SZJA 1% = 48.000Ft
Jelky A. Szakközépiskola
Kesselyák Péter
Szépirodalmi könyvek, lexikonok a munkácsi liceumnak
2005
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
SZJA 1% = 16.000Ft
Bp. V.kerület Önkormányzata
Bp.XII. kerület Önkormányzata
magánszemélyek 60.000 Ft
Szkenner vásárláshoz támogatás
Működési költségek pótlása
könyvkiadás (Munkács kultúrtörténete) támogatása
2006
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
SZJA 1% = 54.000Ft
magánszemélyek a gimnáziumnak
KáMCSSZ működési költségek pótlása
Munkácsi magyar tannyelvű gimnázium támogatása
2007
Takács József adománya
73 sz. Patrona Hungariae és a
74 sz.Kapisztrán Szent János calgaryi cserkészcsapatok
magánszemélyek a gimnázium céljaira
SZJA 1% =99.400Ft

100 éves a cserkészet, jubileumi táborba utazók támogatása
Munkácsi II.Rákóczi F gimnázium beszerzéseinek támogatása
2008
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
SZJA 1% =81.000Ft

Cserkész Fórum, program támogatása
Középiskolai tanulmányi verseny költségeink kiegészítése
2009
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
Cserkészleány Alapítvány
SZJA 1% =171.000Ft

Tartalékolva a 2010 vezetőképző táborra
2010
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
SZJA 1% =105.300Ft
Hivatástisztázó tábor 2010 április
Segédtiszt képző tábor 2010 július
Utazási támogatások
II. Rákóczi F iskola beszerzések támogatása
Munkácsi Ifjúsági zenei Napok támogatása
2011
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
SZJA 1% =119.000Ft

Vezetőképző tréning 2011május
Őrsvezető képző tábor
A KáMCSSZ 20 éves jubileumi rendezvényeinek támogatása  
2012
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
SZJA 1% =79.063Ft

Külföldi tábori részvétel támogatása

 
2013
73 sz. Patrona Hungariae cscs. és a
74 sz.Kapisztrán Szent János cscs. calgaryi adománya
SZJA 1% =100.897Ft


Összmagyar Cserkésziroda tagdíj támogatás
 
2014


Összmagyar Cserkésziroda tagdíj támogatás
 
A ZRINYI ILONA kárpátaljai magyar ifjúsági szervezeteket támogató alapítvány
 			alapító okiratának kivonata

Alapító:
Dr.Vukovári Viktor

Az alapítvány célja:
A kárpátaljai magyar ifjúsági és gyerekszervezetek programjainak és az általános emberi
értékekkel a keresztény szellemiséggel összhangban lévő mindenfajta kultúrális és szociális
tevékenység támogatása, programok szervezése, valamint az ezeknek otthont adó intézmények
fenntartásának és működésének támogatása.
A programokkal kapcsolatos nyomdai, sokszorosítási feladatok támogatása.

Ezeken belül különösen:

  -gyerek és ifjúsági korosztály részére szervezendő igényes kulturális,
	szabadidős programok, rendezvények támogatása
  - az ifjúság és családok testi, szellemi és lelki fejlődését megcélzó rendezvények
	és programok támogatása
  - az identitás és anyanyelvi kultúra megőrzésének támogatása
  - életvitel és környezet kultúra fejlesztése

Az alapítvány neve és jellege:

Neve: ZRÍNYI ILONA Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Szervezeteket Támogató Alapitvány
Az alapítvány jellege: Közhasznú jogállású szervezet


Az alapítvány vagyona és felhasználásának módja:
Az alapítvány nyitott, vagyona közadakozásból gyarapítható, céljainak megvalósításához
bármely külföldi vagy belföldi jogi vagy természetes személy és társaság csatlakozhat,
pénzbeli, vagyontárgyi adományokat tehet. Az adományok az alapítvány vagyonát növelik,
amennyiben azokat a kuratórium elfogadja.

Az alapítvány vagyona az alapítvány gazdálkodói, vállalkozói tevékenységének bevételéből is
növelhető. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, illetve azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, az alapítványi célok
megvalósítására fordítja. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.


Az alapítvány politikai pártot nem támogat, működése során politikai tevékenységet nem
folytat és azt a későbbiekre nézve is kizárja.
Az alapítvány képviselőjelöltet az országgyűlési, helyi önkormányzati, illetőleg egyéb
választásokon sem most, sem a jövőben nem állít és nem támogat.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja:
Az alapítvány célkitűzéseinek konkrét tevékenységi formában történő megvalósításához és a
kuratórium működéséhez anyagi forrásként az alapítvány vagyonát és annak kamatait és
egyéb hozadékát használhatja fel, korlátozás nélkül.

Az alapítvány kezelő szerve és képviselete

Az alapítvány kezelője és képviselője a kuratórium.
A kuratórium elnöke Sz.-Lukács János
		tagjai: Toldy-Schedel Piroska, Kesselyák Péter
A kuratórium elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki 5 évre, mely meghosszabbítható.
A kuratóriumot az elnök és az elnökhelyettes képviseli, akik harmadik személyek felé
egyszemélyben külön-külön is jogosultak a kuratórium nevében nyilatkozatra és aláírásra.
Egyéb esetekben csak az jogosult az alapítvány és a kuratórium képviseletére, akit a
kuratórium elnöke erre írásban meghatalmaz.

A kuratórium működése:
A kuratórium
a.) dönt az alapítvány céljára adott hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról,
b.) ellátja az alapítvány vagyonkezeléssel és gyarapításával összefüggő feladatokat,
	dönt a vagyon 	felhasználásáról,
c.) megvalósítja az alapítvány célkitűzéseit, ennek során minden kérdésben ügydöntő
	hatáskörrel rendelkezik,
d.) elfogadja az alapítvány éves jelentését.

A kuratórium üléseit annak elnöke, vagy elnökhelyettese hívja össze szükség szerint,
de évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészültét követően.


A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozathozatalhoz a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség mindenkori elnökének írásbeli
véleményét ki kell kérni, és azt a döntéshez csatolni kell.


A kuratórium az általa hozott döntésekről az érintetteket szóban, nagyobb jelentőségű
döntések esetében írásban (vagy faxon) értesíti, igazolható módon.
A támogatást elnyert program teljesítéséről a programért felelős személy írásban köteles
beszámolni.

A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazást, ellenszolgáltatást nem kaphatnak,
igazolt költségükért térítést kaphatnak.


Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak.
Az alapítvány működésével kapcsolatosan szóban is lehet tájékoztatást kérni.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium az alapítvány éves működéséről a tárgyévet követő január hónapjában köteles
éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíttetni. A kuratórium hatáskörébe tartozik
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést valamint szolgáltatásai igénybevételének
módjáról szóló tájékoztatót a nyilvánosságra hozatal rendjének megfelelően
(az alapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel) interneten és fizetett hirdetéssel
napilapban közzé teszi.