(D) IV. 1. Tantárgyleírások

  

Tantárgy neve: 

  

Por elleni védekezés az iparban 

  

Tantárgy felelős neve:

  

Szabó Mihály

 

A tárgy a vegyészmérnöki szak és a biológusmérnöki szak közös, 5. modulba tartozó tantárgya a nappali tagozaton.

A Por elleni védekezés az iparban c. tárgy 5. modulos szabadon választható tárgy, amely a rendelkezésére álló órakeretnek megfelelő részletességgel megismerteti a hallgatókat a természetben és egyes iparágakban lehetséges porképződéssel, ködképződéssel, azok leválasztásának módjaival. A tárgy keretében ismertetésre kerül a különböző iparágakban képződő-megbetegedést okozó porok fajtái, általuk okozott megbetegedések. A környezetszennyező porok elleni védekezés fogalmán belül ismertetjük a porok leválasztásának elméletét, a porszennyeződés mérésének módjait, az ezekhez szükséges mérőeszközöket. A hallgatók megismerik a munkahelyi porelszívás módszereit, az ezekhez szükséges gépi berendezéseket. A porok robbanásának ismertetése keretében betekintést nyernek a porképzés egyéb problémáiba. A tárgy keretében ismertetjük a különböző porleválasztási módokat, azok berendezéseit, alkalmazási lehetőségeit. Ismertetjük a munkahelyi porelszívás és szellőztetés módjait, berendezéseit. A tárgy keretében ismertetjük az egyes iparágakban a por és ködképződés lehetőségeit azok leválasztásának módjait, berendezéseit. Bár nem kifejezetten a tárgyhoz tartozik, de a bűztelenítés és gépi berendezései is ismertetésre kerül.

 

Előtanulmányként a Vegyipari Géptan-II teljesítése szükséges a tárgy felvételéhez.

 

A tárgy egy féléves, heti óraszáma 2+0+0. Az előadáson a legfontosabb fogalmak ismertetésén kívül az elméleti összefüggések levezetésére is sor kerül, az összefüggések alkalmazására, a műszaki számítások menetére számpéldákat mutatunk be. Az előadás keretében bemutatásra kerülnek azok a mérőeszközök,amelyek a porkoncentráció,poremisszió és munkahelyi porkoncentráció meghatározására szolgálnak.

A tárgyból szóbeli, vagy írásbeli vizsga van.

A tárgy két kredit pontos.

A Tantárgy oktatásának feltételrendszere

A tárgy előadója: Szabó Mihály mérnök. Az előadó a a Vegyészmérnöki Karon a szilárd szemcsés vegyipari alapanyagok témakörében végez kutatásokat, korábban több-porleválasztással kapcsolatos ipari megbízásos munkát vezetett.

A tárgy tanulásához jegyzet még nem áll rendelkezésre, de a szükséges szakirodalom előírt. Új jegyzetet a tárgy előadója egy éven belül tervezi megírni. Előkészületeket tettünk arra, hogy a tárgyat „Portechnikai Mérések” új tárgy indításával egészítsük ki. .

A Por elleni védekezés az iparban c. tantárgy programja

I. Porképződés az iparban, veszélyei, ártalmai, vizsgálata, mérése

Porképződés az iparágakban

Por fogalma: durvapor, finompor, stb.

Mérgező porok a szervetlen vegyiparban, egyéb iparágakban.

A porok egészségkárosító veszélyei.

Légzőszervi foglalkozási betegségek a porártalom miatt.

Mintavétel az ipari környezetben levő részecskékből.

Munkahelyi finompor mérése. Porkoncentráció mérése.

Porrobbanás veszélye az iparban.

Üzemek szellőztetési problémái, munkahelyi porelszívás és befolyásoló tényezői.

II. Porleválasztó berendezések tervezési kérdései.

A környezetszennyező hatások elleni védekezés fogalma, célja.

A finompor leválasztásának jelenlegi helyzete és fejlődési irányai.

A finompor leválasztásának elmélete,határai és lehetőségei száraz és

nedves üzemű leválasztók esetében.

Levegőáramlési problémák az elszívócsatormák tervezésénél.

Különböző porleválasztási eljárások összehasonlító vizsgálata.

 

III.Porleválasztó berendezések szerkezeti kialakítása, működése.

 

Általénos megoldások.

Ciklonos porleválasztás.

Porleválasztás szűréssel.

Elektrofilterek elmélete, berendezéseik.

Nedves üzemű porleválasztók.

Bűztelenítés és eszközei.

 

IV. Porleválasztás az egyes iparágakban.

 

Bányászat

Erőművi porleválasztás.

Aluminiumipar.

Vegyipar,gyógyszeripar.

Építőanyagipar.

Szilikátipar.

Faipar.

Textilipar.

Élelmiszeripar.

Kohászat, öntödék, előkészítőüzemek.

Mezőgazdaság, növényvédőporok.